PDF

COMPOSITION DU CONSEIL MUNICIPAL

  Maire :  Jean LAGOUTTE

  1 er     Adjoint : Lilian GARAUD

  2éme  Adjoint : Véronique HAYANI

  

                    

Conseiller : Elodie FABRE

Conseiller : Jacqueline BENEZET

Conseiller : Bernard OLIFIRENKO

Conseiller : Jérôme CAMPOS

Conseiller : Corinne MORENO